Rutiner for vasling i KOT

DNT og KOT ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.


Hva bør det varsles om?

Hvem bør det varsles til?

  • Nærmeste leder eller nærmeste ansvarshavende (f.eks. turleder, hyttevakt eller daglig leder)
  • Til overordnedes leder
  • Til leder i styret

Varselet bør beskrive grunnlaget for observasjon eller bekymring og være så konkret som mulig.

Hvordan håndteres varsler i DNT:

  • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse
  • Alle varsler skal tas alvorlig
  • Mottaker av et varsel skal sørge for en forsvarlig behandling av saken
  • Varslingssaker skal behandles fortrolig.
  • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken


Mer detaljert varslingsrutine for DNT finnes her.