Innspill fra KOT, nedleggelse Sleikebekkdammen

KOT leverer en rekke høringsinnspill til kommuneplaner og andre typer høringer. Sleikebekkdammen er ett av de områdene som det har vært litt om i Laagendalsposten, og som vi har levert innspill til. Her kan du lese hva hovedstyret har enes om.

Nedlegging av Sleikebekkdammen i Kongsberg kommune

Kommentarer fra Kongsberg og Omegns Turistforening

Vi viser til orientering om planene for nedlegging av Sleikebekkdammen, oversendt den 20. februar.

Vi er sterkt uenig i den vurderingen som er gjort når det gjelder betydning for naturens mangfold i området og allmenne interesser, hvor man konkluderer med:

«Generelt har vi vurdert at nedlegging av dammen ikke vil ha nevneverdig betydning for naturens mangfold i området og allmenne interesser.»

Dette er ikke riktig.

  • Nedtapping av Sleikebekkdammen vil absolutt ha betydning for allmenne interesser.
  • Sleikebekkdammen er et flott tjern. Det er et viktig landskapselement i et mye brukt tur- og friluftsområde.
  • Sleikebekkdammen sine 80 dekar, vil bli liggende som et «åpent sår» i mange år dersom det tappes.
  • Det går i dag en tursti langsetter vannet, og det er tilrettelagt med gapahuk.
  • Skiløypa opp Lassedalen går forbi/over Sleikebekkdammen og videre mot Bjørndalseter, eller over mot Slåttemyr, Kolknutsetra og til Raje og Kolsjø.
  • Flere organiserte og uorganiserte grupperinger arrangerer turer til Sleikebekkdammen og setrene omkring.
  • Sleikebekkdammen er et viktig kulturminne fra Sølvverkstida, bygget i 1771. Den ha stor kulturhistorisk betydning.

Av disse grunner mener vi at Sleikebekkdammen ikke må tørrlegges.

Vi kan heller ikke se at det er gjort noen faglige vurderinger av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold dersom dammen tappes. Fjerning av dammen bør belyses med hensyn til kulturminne og naturmangfoldloven.

Vannressurslovens §41 stiller krav om konsesjon dersom nedlegging kan føre til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser: (sitat: «Hvis nedlegging kan føre til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser, kreves konsesjon etter § 8.»

Vi mener derfor at en søknad om tapping av dammen iht vannressurslovens § 41 må underlegges konsesjonsbehandling.

Gjennom en konsesjonssøknad må man da belyse konsekvenser.

Vi anmoder Statskog på nytt å gå gjennom grunnlaget for sin beslutning om å tørrlegge Sleikiebekkdammen, og at man finner løsninger som gjør at dammen ikke behøver å tørrlegges.


Kongsberg 19.03.20                                        

Tore Gilhuus

styreleder KOT

Skrevet av Ingunn Hagen Våer 19. mars 2020